نصب دستگاه های ضدعفونی کننده هوشمند دست در ورودی های حرم مطهر

نصب دستگاه های ضدعفونی کننده هوشمند دست در ورودی های حرم مطهر جهت جلوگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا

 

 

نصب دستگاه های ضدعفونی کننده هوشمند دست در ورودی های حرم مطهر نصب دستگاه های ضدعفونی کننده هوشمند دست در ورودی های حرم مطهر نصب دستگاه های ضدعفونی کننده هوشمند دست در ورودی های حرم مطهر