ارتقای تجهیزات دار الشفاءآستان سیدان الکریمان

اهدای یک دستگاه فور الکتریکی به دار الشفاء آستان

 

در راستای ارتقای سطح بهداشت دار الشفای آستان سیدان الکریمان در مروخ 1397/11/18 یک دستگاه فور الکتریکی جهت استریل نمودن وسایل و راه اندازی واحد پانسمان و بخیه به این واحد اهدا گردید