غبارروبی حرم مطهر با حضور خادم یاران آستان قدس رضوی و کارکنان شرکت فدک

تصویر