اجرای بیش از نیمی از پروژه بازسازی گنبد آستان مقدس سیدان الکریمان