مراسم غبار روبی حرم مطهر سیدان الکریمان با حضور حاج مهدی سماواتی

تصویر