زائران حرم سیدان الکریمان در سوگ و ماتم شهادت شمس الشموس(ع) نشستند