حرکت نمادین قافله واقعه روز عاشورا در آستان مقدس (۲)