میزبانی حضرت محمد بن هلال بن علی(ع) از پرچم و خادمین حضرت اباالفضل(ع) و خادمین آستان مقدس سیدان الکریمان(ع)