آیین رو نمایی از تبرکی های آستان مقدس سیدان الکریمان توسط خادمان حضرت ابوالفضل (ع)