روز نهم از دهه کرامت، دعای ندبه همراه با غباروبی زیر سایه خورشید