ششمین شب از ویژه برنامه از ماه تا خورشید دهه کرامت