مراسم افتتاحیه برنامه های طرح تابستانه (نشاط معنوی)