بازدید معاون فرهنگی سازمان اوقاف کل کشور از آستان مقدس سیدان الکریمان