غبارروبی حرم مطهر با حضور خادمان آستان قدس رضوی 12.03.98