بیست و دومین روز از مراسم باشکوه جزء خوانی قرآن کریم