مراسم نخستین شب قدر در حرم سیدان الکریمان برگزار شد