غبارروبی حرم مطهر توسط مسئولین استانی و شهرستان 96/2/14