مراسم جشن میلاد امام کاظم (ع)در آستان مقدس سیدان الکریمان