غبار روبی آستان مقدس سیدان اللکریمان با حضور خادمان آستان علوی