برگزاری دوره آموزشی گروه موزیک آستان در شهر مشهد مقدس