برگزاری دعای عارفانه عرفه در آستان مقدس سیدان الکریمان